Kirjoittajat

Toimitus

Henrik Rydenfelt, FT, on käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa ja Etiikka.fin vastaava toimittaja. Hänen tutkimuksensa käsittelee etiikkaa, viestinnän ja median eettisiä kysymyksiä sekä demokratiaa ja kansalaisuutta. Henrik toimi Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) puheenjohtajana 201819 ja on Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsen 202022. info[at]etiikka.fi, julkaisuja@HRydenfelt

Timo Harjuniemi, VTT, on viestinnän ja journalismin tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimushankkeessaan Timo tarkastelee talouspoliittisen asiantuntijuuden ja julkisuuden suhdetta. @TimoHar

Kirjoittajat

Teppo Eskelinen, YTT, on kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa ja Tampereen yliopiston yhteiskuntafilosofian dosentti.

Aarne Granlund suorittaa maisteritutkintoa Arktisesta ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta Nordin yliopistossa Bodossa ja Islannin yliopistossa Reykjavíkissa. Aarne toimii harjoittelijana Sitran hiilineutraali kiertotalous -teemassa.

Leila Haaparanta, FT, on Tampereen yliopiston filosofian professori (emerita) ja Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti. Hänen tutkimusaiheitaan ovat arvostelma- ja assertioteoriat, kielen ja etiikan suhde, rationaalisuus ja emootiot sekä 1900-luvun alun filosofiset suuntaukset ja niiden filosofiakäsitykset.

Sara Heinämaa, FT, on Jyväskylän yliopiston filosofian professori, Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti ja Suomen Akatemian akatemiaprofessori (2017–2021). Hänen  tutkimusaiheitaan ovat normit, normatiivisuus sekä poliittisesti merkittävät tunteet, mm. viha, häpeä ja inho.

Jarno Hietalahti, YTT, on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistosta. Hän on tutkinut väitöskirjassaan humaanin huumorin mahdollisuutta Erich Frommin ajattelun valossa sekä julkaissut ensimmäisen suomenkielisen tietokirjan huumorin filosofiasta.

Aki-Mauri Huhtinen, FT, yleisesikuntaeverstiluutnantti,  on johtamisen sotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä. Hän tutkii informaatioturvallisuuden ja vaikuttamisen organisoitumista.

Severi Hämäri, FM, on puhetaidon opettaja mm. Kriittisessä korkeakoulussa sekä Faktabaarin toimituskunnan jäsen. severi.hamari[at]gmail.com, @severihamari

Matti Häyry, FT, on johtamisen filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tuukka Lehtiniemi, VTM, DI, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Hänen taloussosiologian alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee datataloutta ja data-aktivismia. @tlehtiniemi.

Elisa Juholin, VTT, on tietokirjailija ja viestinnän dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee työyhteisö- ja johtamisviestintää, mediasuhteita ja vastuullista viestintää. Vuosina 2015-18 hän toimi Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. elisa.juholin[at]helsinki.fi, @EJuholin

Tarna Kannisto on käytännöllisen filosofian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen yhteiskuntafilosofinen väitöskirjansa käsittelee kouluun ja lapsiin liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat julkisten instituutioiden etiikka, lasten oikeudet, feministinen poliittinen filosofia, sekä toivon ja tulevaisuuden kysymykset.

Antti Kauppinen on käytännöllisen filosofian professori Helsingin yliopistossa.

Minna-Kerttu Kekki, FT, on fenomenologisesti suuntautunut kasvatus- ja yhteiskuntafilosofi, joka tutkii muun muassa Edith Steinin valtioteoriaa ja kollektiivisen muistin filosofiaa.

Sari Kivistö, FT, on yleisen kirjallisuustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hänen monissa viimeaikaisissa teoksissaan käsitellään kärsimyksen ongelmaa: esimerkiksi Jobista Orwelliin: Kärsimys kirjallisuudessa (Avain, 2020).

Jyrki Konkka, VTT,  on käytännöllisen filosofian dosentti sekä yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Hän opettaa kriittistä ajattelua, metodologiaa ja etiikkaa sekä ohjaa opinnäytetöitä. Viime aikoina Jyrki on tutkinut hyvinvoinnin filosofiaa.

Inkeri Koskinen, FT, on tieteenfilosofian tutkija Helsingin yliopistossa ja Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikön jäsen. Hänen teoksensa Villi Suomen historia valittiin Vuoden tiedekirjaksi 2016.

Miia Kosonen, KTT, on tietojohtamisen tutkija, kouluttaja ja someaktiivi. Miia on erikoistunut hajautuneen yhteistyön ja tietotyön kehittämiseen sekä avoimiin organisoitumisen muotoihin, kuten online-yhteisöihin ja joukkoistamiseen. koomikoo[at]gmail.com, tohtorilletoita.wordpress.com

Kaisa Kärki, YTT, on käytännöllisen filosofian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut tekemättä jättämisten käsitteistöä ja erikoistunut toimijuuden ja tarkkaavaisuuden filosofiaan.

Heikki A. Kovalainen, FT, on yhteiskuntafilosofiaan erikoistunut tutkijatohtori Tampereen yliopistossa (Institute for Advanced Social Research). Vuonna 2016 Heikki julkaisi esikoisromaaninsa Mädän elämän alkeet. h.a.kovalainen[at]gmail.com

Janne M. Korhonen, FT, DI, on tutkija ja tietokirjailija, jonka tutkimuskohteena on teknologian historia ja teknologinen muutos. Hän on julkaissut yhdessä Rauli Partasen kanssa kaksi kirjaa energia- ja ympäristökysymyksistä sekä ollut perustamassa Suomen Ekomodernisteja.

Visa Kurki, PhD, on oikeustieteen, erityisesti oikeusfilosofian tutkija. Hän toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja on Turun yliopiston yleisen oikeustieteen dosentti. Hän johtaa myös Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittamaa tutkimushanketta “Eläimet hyvinvointiregiimissä: Eläinoikeuden teoria ja yleiset periaatteet” (2020-2024).

Simo Kyllönen, VTT, on käytännöllisen filosofian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Ilmastoetiikka on yksi hänen tutkimus- ja opetusaiheistaan. Simo on kirjoittanut Sitralle raportin Eettinen kartta Suomelle.

Salla Kääriäinen, VTM, työskentelee viestintä- ja markkinointitoimisto Myyssä. Sallan syksyllä 2014 valmistunut Pro gradu -tutkielma käsittelee Suomen luetuimipen muotibloggaajien etiikkaa. Tutustu Sallan blogiin: https://bloggaajanetiikka.wordpress.com tai ota yhteyttä: sallakk[at]hotmail.com

Salla-Maaria Laaksonen, VTT, on viestinnän ja teknologian tutkija Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Salla on kiinnostunut erityisesti organisaatioihin ja uuteen viestintäteknologiaan liittyvistä teemoista sekä laskennallisten menetelmien hyödyntämisestä yhteiskuntatieteissä. Hän on tutkinut muun muassa yritysmainetta, digitaalista vaalijulkisuutta ja organisoitumista verkossa.
@jahapaula, 
http://www.iki.fi/jahapaula

Airi Lampinen, VTT, on postdoc-tutkija Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITissä. Airin tutkimus käsittelee sosiaalisten rajojen yhteisöpalveluiden kontekstissa sekä “jakamistalouden” sosiaalipsykologisia ulottuvuuksia. airi[at]iki.fi@airi_ 

Aki Petteri Lehtinen, VTT, on tutkija sekä Helsingin Sanomien entinen toimittaja ja avustaja, esseisti ja pitkäaikainen ulkosuomalainen.  aki.p.lehtinen[at]helsinki.fi, @APLehtinen, sivu Rapport.fi-palvelussa

Torsti Lehtinen, FM, on kirjailija, kolumnisti, suomentaja ja luovan kirjallisuuden opettaja. torstilehtinen[at]gmail.com, kotisivut.

Jari Lyytimäki, FT, on ympäristösuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa sekä erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän osallistuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan hankkeeseen Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

Frank Martela, VTT, FT on hyvinvoinnin psykologian dosentti ja toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Filosofisen, psykologisen ja organisaatiotieteellisen tutkimuksensa ohella hän on kirjoittanut useamman tietokirjan, tuoreimpana kahdellekymmenelle kielelle käännettävän Elämän Tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä -teoksen. @f_Martela frankmartela.fi

Janne Matikainen, VTT, on viestinnän dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana viestinnän oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Janne on tutkinut verkkoa ja sosiaalista mediaa sosiaalipsykologisesta näkökulmista. Viime aikoina hänen tutkimuskohteenaan on ollut mediasisältöjen jakaminen sekä vaikuttamisen muodot verkossa. janne.matikainen[at]helsinki.fi, @matikainenjanne

Joonas Mattsson, FM, on yleisen valtio-opin jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan suomalaisten yliopistojen strategioiden ja toiminnan ristiriitoja. Hänen muita intressejään ovat mm. koulutus- ja tiedepolitiikka, kielitiede ja tiede yhteiskunnassa. joonas.mattsson[at]gmail.com, @JoonasMattsson

Elina Melgin, FT, on ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtaja. Hän toimii The Global Alliance for Public Relations and Communication Managementin advisory boardin jäsenenä sekä eurooppalaisen PR-historian tutkijoiden verkostossa. Elinan väitöskirjatutkimus käsitteli maakuvan viestintää, sen kulttuurista sisältöä ja kansainvälisiä kulttuuri- ja mediasuhteita. elina.melgin[at]procom.fi, @ElinaMelgin

Timo Miettinen, FT, on vuonna 2013 väitellyt filosofi ja Eurooppa-tutkija, joka työskentelee Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa. timo.pa.miettinen[at]helsinki.fi, @TimoMiettinen

Maria Mäkelä, FT, on yleisen kirjallisuustieteen dosentti ja yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. kertomuksen teoria, narratologia sekä realismi kirjallisuudessa ja mediassa. Suomen Akatemian rahoittamissa postdoc-hankkeessaa Ääni kokemuksena: elämän sepittäminen nykymediassa sekä konsortiohankkeessa Kirjallinen elämä: kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä Maria tarkastelee kerrontaa ja kokemusten kuvaamista nykymediassa. maria.e.makela[at]uta.fi

Markus Neuvonen, VTM, on  filosofian tutkija ja tietokirjailija. Hän toimii mm. strategisen ajattelun, viestinnän ja päätöksenteon konsultoivana asiantuntijana.

Jaakko Nevasto, FT, on filosofi ja vapaa tutkija.

Tuomas Nevanlinna on vapaa kirjoittaja, tuntiopettaja ja suomentaja.

Sami Pihlström, FT, on Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professori ja Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtaja. Hän oli Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja vuosina 2009-15. Samin tutkimuskohteita ovat mm. realismin ongelma, tieteidenvälisyys, pragmatismi ja pragmatistinen uskonnonfilosofia sekä etiikka inhimillisen todellisuuden ja kokemuksen jäsentäjänä. sami.pihlstrom[at]helsinki.fi

Petro Poutanen, VTT, tutki väitöskirjassaan yhteisöjen ja yritysten luovuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hän onn vaikuttavan viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija, ja hän on myös 2019 perustetun Vaikuttavuussäätiön (Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö) toimitusjohtaja.petro.poutanen[at]helsinki.fi, @PetroPoutanen.

Tytti Rantanen, FM, on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Vuonna 2018 hän työskentelee tutkijana Kertomuksen vaarat -hankkeessa. Tytti on lisäksi mediataiteen levityskeskus AV-arkin ohjelmakoordinaattori sekä yksi filosofisen niin & näin -aikakauslehden päätoimittajista.

Minna Ruckenstein työskentelee apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuksessa ja HELDIGissä. Hän tutkii digitalisaatiota/datafikaatiota arjen, yhteisöjen, eri toimialojen ja yhteiskunnan näkökulmasta. @minruc.

Anna-Mari Rusanen, FT, on tekoälyn ja kognitiontutkimuksen filosofi, joka työskentelee kognitiotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja tekoälytutkimuksen erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä. Hän on myös marraskuussa 2020 julkaistun suositun ethics-of-ai.mooc:in tekijä.

Jukka Ruokanen, YTM, on filosofian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän erikoistuu tutkimuksessaan varhaismoderniin poliittiseen, sosiaalisen ja oikeudelliseen ajatteluun

Jooseppi Räikkönen opiskelee filosofiaa King’s College Londonissa. Hänen lopputyönsä käsittelee varmuutta Rudolf Carnapin filosofiassa.

Sampsa Saikkonen, VTM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee asiantuntijuuden rakentumista ja laajenemista nykyjulkisuudessa. Sampsan tutkimusintressit liittyvät erityisesti tieteen julkisuuteen ja tiedeviestintään, tieteen- ja teknologiantutkimukseen (STS) ja asiantuntijuuden sosiologiaan.

Heikki Saxén, FM, valmistelee Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa, joka käsittelee bioetiikan aatehistoriaa sekä työskentelee kliinisen biotekniikan kehittämishankkeiden parissa. Hän on Suomeen hiljattain perustetun Bioetiikan instituutin puheenjohtaja. heikki.saxen[at]gmail.com, @heikki_saxen

Martin Scheinin, OTT, on kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori European University Institutessa Firenzessä.

Janne Seppänen, YTT, on Tampereen yliopiston professori. Hän on journalismin ja visuaalisen kulttuurin tutkija ja kirjoittanut myös paljon käytetyt perusoppikirjat Katseen voima ja Visuaalinen kulttuuri. Hänen tuoreimmat kirjansa ovat valokuvan materiaalisuutta käsittelevä Levoton valokuva ja yhdessä Esa Väliverrosen kanssa kirjoitettu Mediayhteiskunta.

Lauri Snellman, FM, TM, on filosofi ja teologian väitöskirjatutkija. Hän väittelee pahan ongelman metafyysisistä taustaoletuksista vuonna 2020. Hän on kiinnostunut avoimen yhteiskunnan ympärillä käytävästä keskustelusta ja aktivismista.

Sami Syrjämäki, FT, toimii julkaisupäällikkönä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Tuija Takala, FT, on tutkimuspäällikkö Aalto-yliopistossa sekä käytännöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa.

Anja Terkamo-Moisio, TtT, keskittyi väitöskirjatutkimuksessaan kansalaisten sekä sairaanhoitajien kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuviin käsityksiin ja asenteisiin. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa tarkastelee elämän loppuvaiheen hoidon eettisiä kysymyksiä eri ryhmien näkökulmista. Anja bloggaa tutkimuksesta osoitteessa www.terkamo.com ja on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seuran puheenjohtaja. anja.terkamo[at]gmail.com.

Miira Tuominen, FT, on teoreettisen filosofian yliopistonlehtori Tukholman yliopistossa sekä teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja filosofian dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Salla Tuomivaara, YTT , on sosiologi, joka työskentelee Turun yliopistossa post doc -tutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsitteellistämisen haasteet tieteissä ja taiteissa. Tuomivaara on myös Kriittisen eläintutkimuksen verkosto ry:n puheenjohtaja.

Salla Tuomola, YTM, viimeistelee journalistiikan väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee vastajulkisuudessa käytyä pakolais- ja maahanmuuttoaiheista julkista keskustelua suomalaisen tapausesimerkin, MV-lehden, kautta. Tuomola työskentelee myös uutistoimittajana Turun Sanomissa.

Suvi Uski, VTT, on sosiaalipsykologi ja tutkii identiteettiä ja sosiaalista vuorovaikutusta teknologian välittämissä ympäristöissä. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti profiilit, käyttäjäkokemukset ja yhteisöpalveluiden sosiaalinen todellisuus. suvi.uski[at]gmail.com

Mika Vesalahti on taidemaalari ja Helsingin Taiteilijaseuran puheenjohtaja. Kymmenien yksityisnäyttelyiden lisäksi hän on osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Mikan tuotantoon kuuluu myös esseemuotoinen kirjoittaminen. www.mikavesalahti.comwww.kuvataiteilijamatrikkeli.fi,  mika.vesalahti[at]pp.inet.fi

Jari Väliverronen  YTM, on tutkija Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on perehtynyt muun muassa poliittiseen journalismiin, journalismin muutoksiin ja kriisijournalismiin. Hänen tuleva väitöskirjansa käsittelee suomalaisen politiikan journalismin viimeaikaisia muutoksia. jari.valiverronen[at]uta.fi

Kirjoittajat Helsingin yliopiston luentokursseilta

Joseph Bosonnet
Martina Eerme
Jana Erthel
Tille Geerkens
Julia Granroth
Heidi Hanhijärvi
Arto Kekkonen
Marianne Lamérande
Marine Lepesqueux
Kaapo Leppäniemi
Emma Louveau
Kristiina Markkanen
Nena Neijenhuis
Nea Nygren
Katariina Paakkinen
Mimmi Piikkilä
Anni Saares
Úlfur Kári Sonjuson
Emmi Tissari
Eveline Vandewalle
Zsófia Varga
Cara Wallenhorst